فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 1 سال و 3 ماه قبل

  چه خوب بود

  اگر بین من و تو

  نه رودی بود و نه کوهی

  و نه سایه‌ی هیچ ناامیدی

  و نه هیچ آفتاب تند سوزانی

  بین ما فقط راهی بود

  هموار

  و صاف

  و روشن

  که قلب‌های ما را به هم می‌پیوست …

کاربران آنلاین

تصویر نمایه Chet Rason
تصویر نمایه h75.yasin
تصویر نمایه Vince McCall
تصویر نمایه Marilynn Calderone