فعالیت

  • mobina81 چیزی ارسال کرد: 10 ماه قبل

    از من مپرس تو را چقدر دوست دارم …

    اگر بگویم یک عالمه .. دروغ است ..

    من تو را به اندازه یک قطره آب دوست دارم …

    وقتی محتاجش شدی … میفهمی !

کاربران آنلاین

تصویر نمایه ffaattii