فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 1 سال و 1 ماه قبل

  تنهایی هایم را با هیچ کس قسمت نمیکنم
  جز تو
  و حرف هایم را ه کسی نمی گویم
  جز تو!
  با کسی قهر نمیکنم
  جز تو
  و به کسی جز «تو»،«تو» نمی گویم!
  تنها تویی که مرا میشنوی
  و تنها تویی
  که میتوانی طوری به من جواب دهی
  که تا سال های سال خیالم از بابت همه چیز راحت باشد!
  باید بگویم در این دنیا
  کسی را ندارم جز «تو»

کاربران آنلاین

تصویر نمایه h75.yasin
تصویر نمایه Vince McCall
تصویر نمایه Marilynn Calderone
تصویر نمایه Eunice Cullen
تصویر نمایه Kandy Bozeman