فعالیت

 • mobina81 چیزی ارسال کرد: 1 سال قبل

  « عشق » یعنی

  بعدِ یک دعوای اساسی

  تنهایت نمی گذارد و ____

  وقتی صدایش میزنی با دلخوری می گوید ____

  « جـــــــــــــــانم »

کاربران آنلاین

تصویر نمایه Chet Rason
تصویر نمایه h75.yasin
تصویر نمایه Vince McCall
تصویر نمایه Marilynn Calderone
تصویر نمایه Eunice Cullen